ภาครัฐ

image-public-sectorอุปกรณ์ปากกาจาก Wacom ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการของราชการและบริการสาธารณะ

ระบบงานแบบดิจิทัลสำหรับการบริการสาธารณะกำลังแทนที่งานเอกสารที่ไม่จำเป็นอย่างรวดเร็ว การใช้ลายเซ็นและแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยัดเวลาและเงิน

มีการใช้ซิกเนเจอร์แพดและจอพร้อมปากกาของ Wacom ในภาคส่วนของเอกชน เพื่อกรอกข้อมูลและเซ็นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มร้องเรียน การขอหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ และเอกสารฉบับใหม่อื่นๆ จำนวนมากมักต้องมีการเซ็นชื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง กระบวนการดิจิทัลที่ทันสมัยจะตัดความจำเป็นในการสแกน ใช้พื้นที่บนเคาน์เตอร์เพียงเล็กน้อย และทำให้ค้นพบเอกสารได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ กระบวนการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ช่วยประหยัดเวลาได้ ทำให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลารอนาน และพนักงานมีเวลาให้บริการที่เป็นประโยชน์มากขึ้น แผนกและหน่วยงานจะประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น กระดาษ หมึก และมักจะสามารถเลิกใช้เครื่องพิมพ์และเครื่องใช้สำนักงานได้โดยสมบูรณ์ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลายมือยังเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่เป็นทางการหลายประเภทซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว หรือบัตรสำหรับผ่านเข้าออก ซิกเนเจอร์แพดของ Wacom ถูกนำมาใช้งานเพื่อเก็บลายเซ็นที่เป็นลายมือด้วยความละเอียดสูง และสามารถรวมโปรไฟล์ข้อมูลชีวมาตรที่ฝังอยู่ในข้อมูลลายเซ็นสำหรับการป้องกันการปลอมแปลงที่ยกระดับดียิ่งขึ้นในหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัว มีการใช้ซิกเนเจอร์แพดของ Wacom กันอย่างกว้างขวางทั้งที่สำนักงานจดทะเบียน กรมตำรวจ และหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก

ประโยชน์ของระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานในภาครัฐ
• เพิ่มประสิทธิภาพในการกรอกข้อมูล การเซ็นชื่อ และการอนุมัติแบบฟอร์มและเอกสาร
• ดำเนินการรับรองความถูกต้องของลายเซ็นได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
• เก็บลายเซ็นสำหรับบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางได้โดยไม่ต้องสแกน
• ลดเวลาการรอให้น้อยลงและให้บริการประชาชนได้มากขึ้นในหนึ่งวัน
• มีเวลาให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ขจัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ การจัดเก็บ การเก็บข้อมูลถาวร การสืบค้น และการขนส่ง กระดาษ

Customer Stories

Berlin Authorities – VIDEO
Berlin Authorities – PDF
Hoje-Taastrup – VIDEO
Hoje-Taastrup – PDF
Erdint Registry Ofiice – PDF