Wacom Clipboard ร่นใหม่ ช่วยองค์กรธุรกิจแปลงเอกสารกระดาษให้กลายเป็ นเอกสารดิจิทัลได้ในทันที


กรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่ น–8 มิถุนายน 2017–พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

บริษัท วาคอม จ ากด เปิ ดตัว Wacom Clipboard PHU-111 สมาร์ทแพดทีช่วยให้ผูใช้สามารถกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อบนเอกสารทีเป็ นกระดาษ มาตรฐานโดยใช้หมึกปากกา แล้วแปลงเอกสารเหล่านั้นให้เป็ นเอกสารในรูปแบบดิจิทัลได้ในทันที และเนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ในกลุมโซลูชันด้านลายมือชื่อของวาคอม คลิปบอร์ดรุ่นนี้จึงสามารถบันทึกและแนบข้อมูลลายมือชื่อแบบไบโอเมตริกได้ด้วย

เอกสารดิจิทัลเหล่านี้สามารถเกบบันทึกไว้ในเครื่องพีซีหรืออัพโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลาวด์ได้โดยทันที ท าให้การจัดการเอกสารเป็ นเรื่องงายขึ้น

ส าหรับองค์กรธุรกิจตางๆ เช่น การบริการ การดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรมประกนภัย และหน่วยงานภาครัฐ ทียังคงหรือจ าเป็ นต้องใช้เอกสารกระดาษแตต้องการจัดเกบ เอกสารในรูปแบบดิจิทัลด้วยนั้น Wacom Clipboard พร้อมเข้ามาช่วยแปลงเอกสารให้เป็ นรูปแบบดิจิทัลและช่วยให้การบันทึกเอกสารดังกล่าวสามารถท าได้ อยางงายดาย ปลอดภัย และรวดเร็ว โดยไม่จ าเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการท างานแบบใช้กระดาษทีมีอยูในปัจจุบัน

คลิปบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์รุ่นนี้จะจับคูเข้ากบโฮสต์พีซีหรืออุปกรณ์มือถือผานทาง Bluetooth และยังมีออปชันส าหรับการเชื่อมตอผาน USB เพือการใช้งานร่วมกบ
ระบบพีซีด้วย

เมื่อวางเอกสารลงบน Wacom Clipboard ตัวอ่านบาร์โค้ดในตัวเครื่องจะระบุเอกสารโดยอัตโนมัติ และด าเนินการรับส่งสัญญาณกบเครื่องพีซีหรืออุปกรณ์มือถือ เพือดึงเอกสารดิจิทัลทีสอดคล้องกนขึ้นมาใช้งาน นอกจากนี้ยังมาพร้อมปากกาแบบหมึกทีช่วยให้ผูใช้สามารถกรอกข้อมูลลงในเอกสารกระดาษได้เหมือนทีเคยเป็ นมา โดย ระบบจะบันทึกข้อมูลทุกลายเส้นที่เขียนด้วยปากกาบนสมาร์ทแพดและสตรีมข้อมูลไปยังอุปกรณ์โฮสต์แบบเรียลไทม์ แล้วด าเนินการซิงค์ข้อมูลดังกล่าวกบเอกสารดิจิทัล
โดยทันที

กุญแจส าคัญของ Wacom Clipboard คือเทคโนโลยี EMR (Electro-Magnetic Resonance) ของวาคอม ซึ่งท าหน้าที่ในการสร้างลายมือ ดิจิทัลคุณภาพสูงและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบไบโอเมตริกส าหรับแนบไปกบเอกสารดิจิทัล

“เมื่อใช้ Wacom Clipboard องค์กรธุรกิจจะสามารถใช้ขั้นตอนการติดตอลูกค้าในรูปแบบเดิมได้ โดยที่ลูกค้ายังคงสามารถกรอกข้อมูลลงในเอกสารรูปแบบ กระดาษทีคุนเคย ไม่วาจะเป็ นขนาด A4 หรือ Letter size

อีกทั้งยังสามารถจัดการเอกสารดิจิทัลได้อยางงายดายโดยไม่จ าเป็ นต้องสแกนด้วย” ปี เตอร์ ซอมเมอร์ รองประธานอาวุโสฝ่ ายโซลูชันธุรกิจของวาคอม กล่าว “และในฐานะ ผูน าระดับโลกด้านโซลูชัน eSignature อุปกรณ์ของเราจึงพร้อมรองรับการบันทึกข้อมูลภาพและการแนบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีมีความปลอดภัยเข้ากบเอกสาร
ดิจิทัลในขั้นสุดท้ายได้อยางสมบูรณ์แบบ”

ส าหรับการสนับสนุนขั้นตอนการท างานในรูปแบบนี้ วาคอมมีแอพพลิเคชันทีใช้งานงายและสามารถช่วยผูใช้ให้เริ่มต้นและด าเนินการได้อยางรวดเร็ว ทั้งยังมีชุดพัฒนา ซอฟต์แวร์ (SDK) ทีเพิมความยืดหยุนให้กบนักพัฒนาระบบเมือท างานกบ Wacom Clipboard และเอกสารทีเก่ยวข้องด้วย
 

  • CLB Create คือเครื่องมือสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในระบบส่วนหน้าของกระบวนการท างาน ช่วยให้การจัดท าโครงร่างแบบฟอร์มเอกสารทีจะ
    ใช้กบสมาร์ทแพดเป็ นเรื่องงาย โดยสามารถสร้างได้ทั้งเอกสารในรูปแบบกระดาษและดิจิทัล
  • CLB Paper คือแอพพลิเคชันเฉพาะเครื่องไคลเอ็นต์ทีท าหน้าทีบันทึกภาพ ประมวลผล และบันทึกทุกอยางทีเขียนบน Wacom Clipboard ให้ อยูในรูปแบบดิจิทัล นอกจากนี้ CLB Paper ยังสามารถน าระบบจดจ าลายมือเขียนมาใช้เพื่อแปลงลายมือให้เป็ นข้อความได้ ตลอดจนสามารถบันทึกข้อมูลภาพ eSignatures แบบไบโอเมตริกที่มีความปลอดภัยของวาคอมได้ด้วย
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ WILL SDK ของวาคอมช่วยให้นักพัฒนาระบบสามารถสร้างแอพพลิเคชันได้เองตามความต้องการเพือเชื่อมโยงเข้ากบ Wacom Clipboard และรวบรวมข้อมูลจากคลิปบอร์ดได้

 

“Wacom Clipboard พร้อมด้วยแอพพลิเคชันและเครื่องมือสนับสนุนตางๆ ช่วยเชื่อมโลกแห่งอนาล็อกและดิจิทัลเข้าด้วยกนอยางราบรื่น” ซอมเมอร์กล่าวเสริม “เรามองวานี่เป็ นกาวทีส าคัญทีจะผลักดันให้องค์กรธุรกิจสามารถเพิมประสิทธิภาพและทุมเทพละกาลังให้กบธุรกิจหลักของตนได้มากขึ้น”

การวางจ าหน่าย

Wacom Clipboard พร้อมจ าหน่ายในช่วงปลายปี 2017

ส าหรับข้อมูลเพิมเติมเก่ยวกบผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ โปรดเข้าไปทีเว็บไซต์ Business Solutions ของวาคอม ที่ http://signature.wacom.eu/th/products/smartpad/ ส าหรับนักพัฒนาระบบทีสนใจเก่ยวกบระบบสนับสนุนแบบผสานรวมการท างานเข้า กบ Wacom Clipboard โปรดติดตอวาคอมโดยตรง

back